L'escola​

Escola Sopeña Barcelona

Antecedents històrics

L’Escola Sopeña, abans OSCUS, és una institució educativa amb presència a Barcelona des de 1905 al barri de Sants. El seu objectiu era la promoció humana de la classe obrera. La dedicació formativa es duia a terme els diumenges al matí i s’orientava exclusivament als homes.

El treball de seguiment de les catequistes a les famílies es feia casa per casa situant-se el radi d’acció entre cases barates i la zona de Can Tunis.

Cap als anys seixanta van establir un espai de referència a Hospitalet del Llobregat on van fer tallers per a dones de tall i confecció, perruqueria, mecanografia i cultura general. Veient la necessitat de créixer es va comprar un solar a la Parròquia Santa Tecla, abans situada on actualment està l’escola, i s’inicia la construcció d’un edifici amb idea i estructura d’escola. Continuant la formació dominical per adults s’imparteixen els estudis reglats de delineació, perruqueria i electrònica.

La nostra escola a l'actualitat

L’escola ha anat adaptant-se als plans d’estudi i després de passar per ser un centre de formació professional avui dia imparteix Cicles Formatius, Secundària i ensenyaments no reglats arribant a més de 400 alumnes i sense perdre de vista el seu objectiu de la promoció humana.
La nostra escola és una escola privada concertada d’inspiració cristiana que vol orientar i dotar als alumnes de les possibilitats necessàries per tal que coneguin les seves aptituds i puguin esdevenir uns bons professionals i persones íntegres amb una formació de qualitat i amb uns mitjans tècnics necessaris i actuals.
Valorem el treball dels alumnes segons les seves capacitats i el seu esforç personal.
Volem ajudar als joves a descobrir i potenciar les seves capacitats físiques, intel·lectuals i afectives, així com acceptar les pròpies qualitats i limitacions.
Optem per apropar als joves al món tecnològic i per això potenciem l’ús racional i responsable de les noves tecnologies.
Creiem en una educació compartida amb les famílies a les que informem i orientem en el procés educatiu dels seus fills i filles.
El professorat de l’escola és un personal molt qualificat, amb experiència i relació amb el món laboral fet que ens permet respondre a les exigències de l’empresa i de la societat actual.