Socialització llibres​

El projecte de socialització s’ha d’entendre com un projecte educatiu a llarg termini, no només per l’estalvi que significa a les famílies sinó per què suposa canvis metodològics i de mentalitat. Ens fa practicar hàbits de treball i els valors de cura i respecte pels materials comuns d’ús i profit col·lectiu. Aquest projece és possible gràcies a la col·laboració de l’AFA i de les families.

Objectius del projecte
 
 • Educar per al consum racional i sostenible, i per a l’estalvi ecològic i econòmic.
 • Promoure la cultura de la reutilització dels recursos.
 • Promoure projectes educatius de centre, compartits i gestionats per la comunitat educativa.
 • Fomentar la cooperació entre l’alumnat, les famílies i el professorat.
 
 

Què es socialitza

Es socialitzen els llibres de text així com les lectures obligatòries i els llibres de suport dins de l’aula.

 

Com s’organitza la distribució dels llibres socialitzats

En iniciar el curs es dona a cada alumne/a els que seran els seus llibres, amb un número i un distintiu que li recordi que és un llibre socialitzat i que per tant a final de curs l’ha de tornar. S’ha de entendre que els libres s’utilitzen com si fos un préstec.

 

 

Compromís de les famílies

 • Les famílies i l’alumnat es comprometen a fer un bon ús dels llibres de text, i de retornar-los al tutor/a en finalitzar el curs escolar, així com restituir-los en cas que n’hagin fet un ús inadequat que impedeixi reutilitzar-los posteriorment.
 • Les famílies es comprometen a sensibilitzar els seus fills/es per tal de tenir cura dels llibres.
 • Les famílies poden participar, a final de curs, en el procés de revisió de llibres supervisades per el/la professor/a responsable.
 • En el cas que un/a alumne/a causi baixa en el centre els llibres de text es quedaran a l’escola ja que són socialitzats, d’aquesta manera quan la vacant és ocupada, el/la alumne/a tindrà a la seva disposició els llibres del curs.
 

Compromís de l’alumnat

 • L’alumne/a es compromet a no escriure, subratllar, dibuixar, prendre nota als marges de pàgina, ni posar el nom directament.
 • És responsabilitat de l’alumnat el bon estat i bon ús dels llibres. Si un llibre es fa malbé o es perd s’ha de comunicar el més aviat possible al centre
 • L’alumne/a entregarà tots el llibres al tutor/a al finalitzar el curs i es comprovarà el seu estat en retornar-los.
 • En cas de pèrdua o deteriorament d’un llibre per mal ús, la família haurà d’abonar el 100% del valor del llibre per tal de poder-lo reposar. Si no es reposa o s’abona el llibre, l’alumne/a sortirà automàticament del procés de socialització de llibres.

 

Compromís de l’escola

 • El professorat es compromet a fer un treball de sensibilització a l’hora de treballar amb el llibre socialitzat en el qual no es pot escriure, ratllar, pintar, malmetre.
 • El/la tutor/a es compromet a parlar d’aquest projecte amb les families a la reunió de començament de curs.
 • Es vetllarà per mantenir ell màxim de cursos possible els llibres socialitzats, però sense deixar de banda els criteris pedagògics que en un moment determinat puguin implicar un canvi de material.