Claustre en constant formació

formacio

Els canvis tecnològics es produeixen cada cop a un ritme més accelerat. Tecnologies digitals que apareixen i d’altres que deixen de ser utilitzades. Els centres educatius no sóm aliens a aquest ritme. Ben al contrari, hi sóm immersos i no ens en podem desvincular.

 

Les eines digitals permeten no sols tenir els estudiants com a receptors d’aprenentatge sinó incrementar exponencialment les possibilitats creatives.

Per tant, les tecnologies digitals poden tenir un impacte favorable en l’aprenentatge dels alumnes si s’utilitzen de manera adequada, amb objectius clars i definits.

Definir clarament quina estratègia vol seguir un centre vers aquestes tecnologies digitals, l’ajudarà a treure’n el
màxim profit educatiu. El Pla TAC ja feia aquesta funció, però els canvis dels darrers anys obliguen a fer-ne un replantejament. Per això, tal com indica el Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC), el nostre claustre ha iniciat una formació de 40 hores, per tal de concretar l’Estratègia Digital de Centre (EDC).

 

L’EDC defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

 

L’EDC parteix de l’antic Pla TAC amb la finalitat de donar resposta a les noves necessitats i de ser una eina àgil i flexible.

 

Podem agrupar els objectius de l’EDC en cinc àmbits que tenen com a fita el màxim assoliment de la competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre.

a. Assoliment de la competència digital

 •  Assegurar l’assoliment màxim de la competència digital de tot l’alumnat, del professorat i del centre.

b. Planificació estratègica i organització

 • Planificar el desplegament i la implantació de les tecnologies digitals en els àmbits educatiu, administratiu i comunicatiu.
 • Assignar responsabilitats compartides en la gestió de la tecnologia en el centre i en els diferents aspectes relacionats amb la cultura digital.
 • Establir criteris per definir les prioritats de dotació dels recursos tecnològics i d’assessorament, i de formació del professorat.
 • Establir la presència del centre a Internet (portal web del centre, plataforma virtual, xarxes socials…), per tal de definir la identitat digital del centre i la seva difusió.
 • Integrar en un document tots els aspectes relacionats amb la implementació de les tecnologies digitals i vetllar perquè siguin coherents amb el PEC del qual forma part.
 • Concretar les infraestructures i maquinari que es requereixen per assolir els objectius anteriors.
 • Fomentar la inclusivitat de tota la comunitat educativa en l’assoliment del màxim nivell de competència digital.
 • Implicar la comunitat educativa en l’elaboració de l’EDC.
 • Divulgar l’EDC a la comunitat escolar.

c. Metodologies didàctiques i innovació

 • Impulsar els usos curriculars de les tecnologies digitals i fer-ne el seguiment i avaluació.
 • Fomentar una cultura de pràctica reflexiva i millora contínua.
 • Fomentar la formació contínua del professorat del centre, l’aprenentatge entre iguals, i l’intercanvi d’experiències didàctiques i metodològiques entre el professorat del centre i en xarxes externes al centre.

d. Inclusió digital i de gènere

 • Establir mesures per garantir la inclusió digital de l’alumnat, professorat i famílies, per evitar la bretxa digital.
 • Promoure accions i iniciatives tecnològiques per a la igualtat de gènere i per afavorir la cohesió social.

e. Seguretat i protecció de dades

 • Vetllar pel compliment de la normativa en els usos de la tecnologia, especialment en allò que
  s’estableix a la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD), i a la Llei de propietat intel·lectual (LPI), així com les actualitzacions i lleis vigents en matèria de protecció de dades, i propietat intel·lectual en el moment que es publiquin les estratègies digitals de centre en la PGA.
 • Establir mecanismes de custòdia, seguretat permanència de les dades digitals del centre.
 • Respectar l’autoria en la tria, ús i creació de recursos digitals, tant per part de l’alumnat com del professorat.
 • Establir mesures de protecció de l’alumnat i de les dades personals pel que fa a l’ús i instal·lació de plataformes i de programari.
 • Establir mesures de protecció de l’alumnat vers els continguts inadequats en l’accés a Internet, tant dels equipaments del centre com dels personals de l’alumne.

 

 

FONT