Compromís amb la qualitat

La nostra escola té implantat un Sistema de Qualitat d’acord amb la norma ISO 9001:2015 a tots els nivells educatius  de formació reglada i de gestió  amb l’objectiu de millorar contínuament el servei que ofereix.

Per millorar el nostre servei necessitem  conèixer la percepció que en tenen els nostres alumnes, famílies, empreses i també de l’equip humà: professors i personal d’administració i serveis.

La nostra política de qualitat

El sistema de gestió de qualitat de l'escola està orientat a la satisfacció dels seus clients amb una política definida pels diferents tipus de serveis que ofereix.

Com a punts fonamentals per complir amb aquest compromís ha fixat els següents objectius generals:

Fer que tots els membres de la de la Comunitat Educativa se sentin acollits/des i integrats/des en el marc d’un ambient familiar.

Considerar la persona com a centre de la nostra proposta educativa. A la nostra escola es valora l’alumne/a com a protagonista del seu propi futur i es potencia el seu desenvolupament integral, concretat en el seguiment personalitzat i adaptat a la seva realitat i evolució.

Comptar amb una plantilla en permanent procés de formació, que desenvolupa el seu treball amb l’eficiència i la qualitat necessària en un clima de participació i satisfacció.

Afavorir la inserció laboral dels alumnes, tot potenciant les relacions entre l’escola i l’empresa.

Donar resposta als/les adolescents que estan fora de l’ensenyament reglat per reincorporar-los-hi i/o promocionar-los professionalment.

Organitzar l’Escola d’una manera flexible, estructurada i coordinada, amb un sistema de treball clar i senzill d’aplicar, tot recolzat en les noves tecnologies.

Establir amb les famílies una comunicació que afavoreixi el seguiment i evolució de l’alumne/a.

Complir amb la legislació vigent i els compromisos adquirits amb les famílies.

Enfocar els seus processos cap a la millora contínua com a mitjà de dinamització del centre.

S’aplicaran principis i pràctiques de gestió per a dur a terme aquests compromisos i assolir uns objectius exigents i accessibles.

Anualment, l’Equip directiu revisa aquesta política, fixa i revisa els objectius concrets d’acord amb aquesta política i determina els recursos humans, formatius i materials necessaris per a la seva consecució.

La titularitat de l’Escola adquireix el compromís que la política es dugui a terme, es comuniqui a tots els estaments implicats en la revisió vigent i resti a disposició del públic.