El nostre ideari

caràcter propi

Entenem l’educació com el  treball que afavoreix el creixement i la  maduració  de l’alumne en  aquestes dimensions

EDUQUEM DES DE LA PERSONA

caràcter propi

Treballem des d’una relació interpersonal d’escolta i d’acompanyament de l’alumnat i de les famílies.

Afavorim el desenvolupament afectiu des de l’acceptació personal, l’autoestima i el respecte als altres.

Estimulem l'alumnat a la recerca i a la reflexió crítica. Creiem en l'anàlisi, la relació i la síntesi com a forma d’adquisició dels coneixements.

Fomentem l’educació dels hàbits saludables.


EDUQUEM PER A LA CONVIVÈNCIA I EL DIÀLEG

Atenem a tots els/les alumnes  respectant la seva diversitat.

Potenciem el treball en equip com eina d'aprenentatge.

Creiem que la nostra escola és un lloc on la igualtat d’oportuunitats és una realitat, afavorint així, una educació de justícia i solidaritat.

Valorem el treball del nostre alumnat segons les seves capacitats i el seu esforç personal.

Adoptem el diàleg constructiu i la col·laboració com a facilitadors/es de la tasca educativa i com a recursos útils per promoure la renovació de l’escola.

EDUQUEM PER MILLORAR EL NOSTRE ENTORN

Pensem que cal educar afavorint una actitud de servei dins i fora de la comunitat educativa fent homes i dones més oberts i sensibles a la realitat.

Volem una escola on tots els seus membres despertin la seva consciència ecològica i on la responsabilitat personal ens faci discernir entre l’ús i l’abús dels recursos naturals.

Pensem que és imprescindible donar a conèixer situacions d'injustícia, insolidaritat i violència, com a realitats que cal transformar.
 
Volem educar els futurs ciutadans i ciutadanes en la responsabilitat, per tal que mantinguin una actitud dialogant i crítica.

EDUQUEM EN LA DIMENSIÓ TRANSCENDENT

Creiem que tota persona és capaç de descobrir el sentit de la vida, trobant satisfacció en el present i il·lusió en el futur.

Considerem essencial la dimensió ètica i transcendent de la persona per tal de promoure el seu desenvolupament integral.

Pensem que la dimensió transcendent de la persona obre nous horitzons a la interpretació de la realitat.

Eduquem  la  persona  afavorint que descobreixi i treballi  la seva interioritat.