Documentació i administració sanitàries

Aquest cicle formatiu permet que l’alumnat conegui i s’especialitzi en els processos de gestió de pacients dins dels centres sanitaris, la gestió administrativa de la documentació i els arxius clínics, el tractament de la informació i la codificació de dades clíniques. Tot això es treballa amb el suport de les noves tecnologies, combinant formació de caire administratiu, clínic i de recerca, donant especial rellevància a les competències transversals per tal d’aconseguir una capacitació integral de l’alumnat.

2.000 hores (2 cursos): 1.551 h en el centre educatiu i 449 h en centres de treball

Torn matí: 8:00h – 14:30h
Torn tarda : 15:00h – 21:30h

Grau Superior Documentació i Administració sanitàires
Grau Superior Documentació i Administració sanitàires
Grau Superior Documentació i Administració sanitàires

Vies d'accés

Batxillerat preferent o equivalent

Títol de tècnic de formació professional de grau mitjà

Prova d’accés a grau superior o altres titulacions

Titol de tècnic superior

 BUP, COU o equivalent

Estudis universitaris

Àmbit professional i de treball

Definir i organitzar processos de tractament de la informació i documentació clínica, extraient i registrant dades, codificant-les i validant la informació, garantint el compliment de la normativa, així com intervenir en els processos d’atenció i gestió de pacients i de gestió administrativa en centres sanitaris.

Gestió d'arxius de documentació clínica

Administració a atenció primària

Administració d'informació i arxiu

Què sabré fer?

Testimonis

Més informació

Empreses col·laboradores

Equip docent

Judit T.

Cap de departament | Tutora | Professora