Impressos i certificats de Secretaria

pdf

 

                  (*) Aquests documents s'han de recollir i lliurar degudament emplenats a l'escola.

  Notificació de baixa del curs.* |  Personalment a secretaria
  Sol·licitud de certificat per a ex-alumnes* | Personalment a secretaria
 

Sol·licitud de certificat per actuals alumnes*. | Personalment a secretaria

Informació d'activitats extraescolars  Inscripció d'activitats extraescolars 
Baixa d'activitats extraescolars
Sol·licitud d'entrada de bici i patinets  
Normativa sobre ús d'ordinadors i dispositius mòbils  
Sol·licitud d'ús de l'espai de menjador per alumnes de cicles de FCT
Butlleta Servei de menjador ESO –  (Altes i Baixes) –
Autorització per recollir documentació
Autorització absència per vaga. Menors
Targeta Alfa de protecció de dades Exercici del dret d'oposició
Autorització per realitzar tràmit de matrícula en lloc de l'alumne 
Carnet d'estudiant
  DOCUMENTS COVID-19
Llistat de comprovació de símptomes COVID per a les famílies 
Declaració responsable COVID per a les famílies per a alumnes menors de 18 anys.  El/la alumne haurà de portar-la a l’escola el primer dia que hi assisteixi.
Declaració responsable COVID per a alumnes majors de 18 anys.   El/la alumne haurà de portar-la a l’escola el primer dia que hi assisteixi.
Autorització per al procediment de gestió de casos i contactes de la COVID-19 als centres educatius 
Autorización para el procedimiento de gestión de casos y contactos de la COVID-19 en los centros educativos 
Formulari d'incorporació escolar COVID 
Autorització per a la recollida de menus COVID19 
Itinerari de gestió de casos COVID i llistat de farmàcies adherides per realitzar TAR supervisats