Missió, visió i valors

Missió, visió i valors

La nostra missió

 • Afavorir el creixement personal integral de joves i adults de sectors que han tingut menys oportunitats.
 • Fomentar la fraternitat i la solidaritat per ajudar a que la societat sigui cada dia més justa.

La nostra visió

 • Donar resposta a les necessitats de la societat, especialment dels sectors més vulnerables.
 • Treballar en xarxa amb altres institucions perquè, de manera integral, aportem l'específic de la nostra identitat carismàtica, amb serveis adreçats a la formació, capacitació i l'acompanyament personalitzat.
 • Col·laborar en la construcció d'un món basat en el respecte a la Creació, que asseguri una vida digna a totes les persones.

Valors de la Fundació Sopeña

 • Acollida: Casa oberta a tothom
 • Respecte: Acollir a tots/es en la seva diversitat
 • “Salir al encuentro”: Anar allà on més ens necessiten
 • Promoció: Treure el millor de cadascú i potenciar-ho.
 • Solidaritat: Crear vies d’ajuda mútua
 • Fraternitat: Facilitar espais de trobada

Visió de l'aprenentatge

 • Que assoleixin les competències bàsiques i professionals.
 • Que siguin emprenedors/es i proactius.
 • Que mostrin inquietud i gust per l’aprenentatge continu.
 • Que estiguin preparats/des per adaptar-se als canvis.
 • Que facin un procés de creixement en l’àmbit personal, social i transcendent.
 • Que siguin persones sensibles i implicades amb l’entorn.
 • Que es sentin valorats/des i sàpiguen valorar els altres.