PFI Activitats d’oficina i en serveis administratius

[widgetkit id=64]

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques administratives i de gestió, i enregistrar i verificar dades i documents.

La durada dels programes de formació i inserció és d'un curs i comprèn un mínim de 750 hores i un màxim de 1.050 hores.

Continguts

Els mòduls d'aquesta modalitat són:

Mòdul de Formació Professional

Auxiliar d’activitats d’oficina i en serveis administratius generals (Codi PFI AG01)

1.    Tècniques administratives bàsiques

2.    Arxiu i comunicació

3.    Ofimàtica

4.    Formació pràctica en centres de treball

Mòduls de Formació General

Mòdul 1: Estratègies i eines de comunicació

Mòdul 2: Entorn social i territorial

Mòdul 3: Estratègies i eines matemàtiques

Mòdul 4: Incorporació al món professional

Vies accés

Poden accedir a aquest PFI les persones que no tenen el títol de graduat o graduada en ESO i tenen almenys 16 anys l'any en què s'inicia el programa i com a màxim 21 anys.

Continuïtat

Les persones que superen un PFI obtenen una certificació acadèmica i professional que acredita les competències professionals adquirides i els permet fer la prova d’accés als cicles d’FP de grau mitjà amb els avantatges següents:

 • si cursen amb aprofitament o han superat un PFI, tenen l’exempció de la part científica i tecnològica de la prova;
 • si superen un PFI amb una qualificació igual o superior a 8 estan exemptes de la prova d’accés i no els cal realitzar-la, i
 • si la seva qualificació de la prova d’accés és igual o superior a 4, s’incrementa amb la puntuació complementària equivalent al 20% de la qualificació del PFI, si aquesta està compresa entre 5 i 8.

Si es vol continuar la formació en un cicle de formació professional de la mateixa família, es pot cursar el cicle de grau mitjà de gestió administrativa.

A més a més, es pot accedir al món laboral, com a:

 • auxiliar d’oficina,
 • auxiliar de serveis generals,
 • auxiliar d’arxiu,
 • classificador i repartidor o classificadora i repartidora de correspondència,
 • ordenança,
 • auxiliar d’informació,
 • telefonista en serveis centrals d’informació,
 • taquiller o taquillera,
 • gravador i verificador o gravadora i verificadora de dades,
 • operador o operadora documental i
 • auxiliar de digitalització.

Horaris

De dilluns a divendres de 17,00h a 21,30h

Informació i matriculació