Procés de preinscripció ESO

2024-2025

Procés de preinscripció

El primer pas per poder optar a una plaça escolar és la presentació de la sol·licitud de preinscripció dins del període establert pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal enviar escanejada la documentació dins el
termini establert.

Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

– En els darrers cursos, tot l’alumnat que han optat com a primera opció 1r. d’ESO al nostre centre,  ha estat admès.-

Oferta de places

Període de preinscripció

Del 8 al 20 de març de 2024:   presentació de sol·licituds

Aquest tràmit será totalment telemàtic i es podrà fer:

Preinscripció telemàtica seguir aquestes indicacions:

 1. Obre el formulari de sol·licitud de preinscripció.
 2. Obtenir l’idCAT Mòbil (en cas de no tenir-lo) clicant enllaç per donar-se d’alta, o en cas de dubte podeu consultar el següent vídeo explicatiu
 3. Clicar en l’apartat “Per internet / Ves-hi” un cop obtingut l’idCAT Mòbil.
 4. Obtenir el número identificador de l’alumne/a a la vostra escola d’origen o bé clicant a RALC.
 5. En l’apartat de Plaça Sol·licitada de la sol·licitud de preinscripció, s’ha d’indicar el Codi de Centre 08014255 i el Nom del Centre: Sopeña Barcelona.

És important demanar més d’un centre en la sol·licitud de preinscripció, indicant per ordre de preferència el nom i el codi dels centres.  (Els podeu consultar en aquest enllaç.)

En cas de no disposar de mitjans per fer-ho telemàticament o per a qualsevol dubte, podeu trucar al tel. 93 339 05 44 enviar un correu a bcn.secretaria@sopenabarcelona.org

 

Documentació de preinscripció

A L’HORA DE FER LA PREINSCRIPCIÓ, HAS DE TENIR A PUNT LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ degudament escanejada per
ambdues cares en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de la preinscripció, ja sigui ordinador, tauleta o telèfon per tal de
poder-los adjuntar.

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA NECESSÀRIA:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Quan l’alumne/a estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI del pare, la mare o el tutor/a de l’alumne/a.
 • Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és
  estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA CRITERIS DE BAREMACIÓ:

 • Carnet família nombrosa o monoparental vigent.
 • Certificat d’ubicació del lloc de treball del pare, mare o tutor/a legal, si és dins de l’àrea d’influència del centre.
 • Certificat mèdic en cas de discapacitat de l’alumne/a, mare, pare o germans.
 • Certificació de la renda anual en cas que el pare, mare o tutor/a legal, sigui beneficiari de l’ajut de la renda
  mínima d’inserció.
 • Certificació de victima de violència de gènere o terrorisme.

En casos justificats i excepcionals el centre prestarà atenció personalitzada i assessorament a les persones que tinguin dificultats per a la realització de les gestions de forma telemàtica.

DE FORMA EXCEPCIONAL, de dilluns a dijous amb cita prèvia