Procés de preinscripció ESO

2023-2024

Procés de preinscripció

El primer pas per poder optar a una plaça escolar és la presentació de la sol·licitud de
preinscripció dins del període establert pel Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya. Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal enviar escanejada la documentació
en el termini establert.

Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre:
els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris. – En els
darrers cursos, tots els alumnes que han optat com a primera opció a 1r. d’ESO han estat
admesos.

Oferta de places

Període de preinscripció

Del 8 al 20 de març de 2023:   presentació de sol·licituds

Aquest tràmit será totalment telemàtic i es podrà fer:

Per fer-ne la preinscripció telemàtica cal seguir les següents indicacions

 1. Obre el formulari de sol·licitud de preinscripció.
 2. Obtenir l’idCAT Mòbil (en cas de no tenir-lo) clicant enllaç per donar-se d’alta, o en cas de dubte podeu consultar el següent vídeo explicatiu
 3. Clicar en l’apartat “Per internet / Ves-hi” un cop obtingut l’idCAT Mòbil.
 4. Obtenir el número identificador de l’alumne/a a la vostra escola d’origen o bé clicant a RALC.
 5. En l’apartat de Plaça Sol·licitada de la sol·licitud de preinscripció, s’ha d’indicar el Codi de Centre 08014255 i el Nom del Centre: Sopeña Barcelona.

És important demanar més d’un centre en la sol·licitud de preinscripció, indicant per ordre de preferència el nom i el codi dels centres.  (Els podeu consultar en aquest enllaç.)

En cas de no disposar de mitjans per fer-ho telemàticament o per a qualsevol dubte, podeu trucar al tel. 93 339 05 44 enviar un correu a bcn.secretaria@sopenabarcelona.org

Fases de la preinscripció i consulta llistats publicats

Documentació de preinscripció

A L’HORA DE FER LA PREINSCRIPCIÓ, HAS DE TENIR A PUNT LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ degudament escanejada per
ambdues cares en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de la preinscripció, ja sigui ordinador, tauleta o telèfon per tal de
poder-los adjuntar.

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA NECESSÀRIA:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Quan l’alumne/a estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del
  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne/a.
 • Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és
  estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE BAREMACIÓ:

 • Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Certificat d’ubicació de lloc de treball del pare, mare o tutor/a legal, si és dins de l’àrea d’influència del centre.
 • Certificat mèdic en cas de discapacitat de l’alumne/a, mare, pare o germans.
 • Certificat de la renda anual en cas que el pare, mare o tutor/a legal, sigui beneficiari de l’ajut de la renda
  mínima d’inserció

En casos justificats i excepcionals el centre prestarà atenció personalitzada i assessorament a les persones que tinguin dificultats per a la realització de les gestions de forma telemàtica.

DE FORMA EXCEPCIONAL, de dilluns a divendres  amb cita prèvia