Servei d’assessorament i reconeixement en la formació professional

ASSESSORAMENT

Aquest servei s'adreça a persones interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional, així com una orientació de l'itinerari formatiu més adequat per aconseguir l'objectiu de qualificació més idoni. Al finalitzar se li lliurarà un informe personalitzat d'assessorament.

Aquesta diagnosi és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats.

Oferta de places per a aquesta convocatòria

Família professional Cicle Formatiu Places
Sanitat CFGM Cures auxiliars d'infermeria 5
Imatge personal CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar 5

Sol·licitud del servei

Cal emplenar el formulari de sol·licitud que es facilita al centre e o bé omplir aquest formulari i lliurar-lo a secretaria.

Periode d'admissió de les sol·licituds (2a convovatòria)

Del 20 de febrer al 24 de febrer de 2017.

Criteris d'admissió

Es realitzarà d'acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

Publicació de les llistes d'admesos

La publicació de les llistes es farà al centre el dia 27 de febrer.

Pagament del servei

Es fa efectiu al centre i té un preu 60 €.

Presentació de la documentació

Les persones admeses hauran de presentar la següent documentació a la secretaria del centre del 1 al 3 de març:

  • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.

Calendari del servei d'assessorament

Les sessions d’assessorament s’iniciaran a partir del 20 de març.  Els sol·licitants rebran un correu amb la data de la primera sessió. En cas que no es pugui assistir-hi, caldrà comunicar-ho amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.

RECONEIXEMENT

Aquest servei en col·laboració amb la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial permet a les persones interessades reconèixer Unitats Formatives i Mòduls de Formació Professional a partir de l’experiència laboral i altres aprenentatges. També permet completar una titulació de Formació Professional o una Competència professional.

Informació sobre el Servei de Reconeixement

  • El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials és un servei que presta el centre, a sol·licitud de l'usuari, de forma individual. 
  • El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials conclou amb un certificat oficial expedit pel centre on hi consten els crèdits o unitats formatives reconegudes.

Oferta de places per al Servei de Reconeixement

Cicle Formatiu Places
CFGM Cures auxiliars d'infermeria 5
CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar 5

Sol·licitud del servei

Cal emplenar el document de sol·licitud que pots recollir al centre o bé omplir aquest formulari i lliurar-lo a secretaria.

Les persones sol·licitants del servei rebran un mail en el qual s'indicarà si han estat admeses o són reserves. També podran consultar la llista d'admesos i reserves que estarà a la seva disposició al centre.

Inscripció

El formulari d'inscripció es pot baixar aquí o es pot recollir a la secretaria del centre.

Periode d'admissió de les sol·licituds (1a convocatòria)

Del 12 al 21 d'abril de 2017.

Criteris d'admissió

Es realitzarà d'acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

Publicació de les llistes d'admesos

La publicació de les llistes es farà al centre el dia 25 d'abril.

Pagament del servei

Es fa efectiu al centre i té un preu 18 € per Unitat Formativa

Presentació de la documentació

Les persones admeses hauran de presentar la següent documentació a la secretaria del centre del 26 al 28 d'abril:

  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
  • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
  • Informe d’assessorament si aquest no ha estat realitzat en el centre.

Calendari del servei de reconeixement

Les Juntes de reconeixement s'iniciaran a partir del 2 de maig.  Els sol·licitants rebran un correu amb la data de la sessió. En cas que no es pugui assistir-hi, caldrà comunicar-ho amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua del dret a presentar-se a l’avaluació de la Junta de Reconeixement i del reembossament del preu del servei.

Carta de compromís del servei