Procés de preinscripció ESO

2024-2025

Matrícula ESO

 

Dates de matriculació

L’alumnat admès a les llistes definitives haurà de realitzar la matrícula a la plaça assignada dins del període establert:

DEL 18 AL 26 DE JUNY DE 2024: MATRICULACIÓ DE L’ALUMNAT PREINSCRIT AMB PLAÇA ASSIGNADA 

Un cop s’ha publicat la llista final d’alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.         

La matrícula es realitzarà DE FORMA PRESENCIAL a l’escola.                

Documentació

El centre enviarà a tot l’alumnat admès al correu electrònic que va facilitar a la preinscripció, les instruccions necessàries per a la seva formalització durant el període de matrícula.

Documentació a presentar en original i fotocopia

  • Original i fotocòpia de la TIS i del DNI de l’alumne/a (obligatori 14 anys) 
  • Original i fotocopia del DNI pare/mare/tutor/a. 
  • Original i fotocopia del llibre de família o equivalent. 
  • Original i fotocòpia Carnet de Vacunacions (o certificat sanitari) *
  • Certificat de notes de l’últim curs (només per l’alumnat per 2,3,4 d’ESO )
  • 1 Foto original, mida carnet (no pot ser fotocòpia!) 

Documents que caldrà portar ja impresos i degudament emplenats i signats: