Procés de preinscripció Cicles Formatius de Grau Mitjà

Curs 2024-2025

La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. La preinscripció només es podrà fer de manera telemàtica.

La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida si no es fa la matrícula.

 

Requisits d’accés i criteri de prioritat per a l’assignació de places

Vies d’accés 

Les places s’assignen segons les vies d’accés següents, tenint en compte que si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades que corresponen, les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma proporcional:

– Per als alumnes que accedeixen per la via de l’ESO i tècnic/a de grau bàsic es fa una reserva del 80 % de les places, en què són prioritàries les sol·licituds de les persones que han acabat els estudis els anys 2022, 2023 i 2024, respecte de les persones que els han acabat en anys anteriors.

– Per als alumnes que accedeixen per la via de la prova d’accés o que tenen l’exempció total d’aquesta prova, el curs específic d’accés o que tenen altres titulacions que en permeten l’accés, es fa una reserva de places del 15 %. Per aquesta via també accedeixen les persones que han aprovat les proves d’accés a la universitat, així com els graduats universitaris, la resta que han obtingut titulacions i certificacions declarades equivalents per accedir als cicles de formació professional de grau mitjà. També els alumnes dels programes de formació i inserció (PFI) que han participat en les proves d’accés i les han superat o han obtingut l’exempció d’aquestes, que participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova. Aquesta qualificació es calcula d’acord amb el que determina la convocatòria anual de proves d’accés.

– Per als alumnes que accedeixen per la via de títol de tècnic/a o tècnic/a superior, es fa una reserva de places del 5 %. Per aquesta via accedeixen les persones que ja han obtingut un títol de tècnic/a o de tècnic/a superior de formació professional.

– Per als alumnes que accedeixen per la via del certificat de professionalitat, s’assignen fins a un 5 % de l’oferta de places. Per aquesta via accedeixen els alumnes que han obtingut un o diversos certificats de professionalitat integrats en el cicle formatiu al qual es demana accedir. Aquestes assignacions no ocupen places de l’oferta ordinària, ja que els alumnes es matriculen parcialment dels mòduls professionals que els manquin per obtenir el títol de tècnic/a.

Més informació: 
RESOLUCIÓ EDU/465/2024, de 22 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2024-2025.