Procés de preinscripció Cicles Formatius de Grau Mitjà

2023-2024

Requisits d’accés i criteri de prioritat per a l’assignació de places

La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. La preinscripció només es podrà fer de manera telemàtica.

La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida si no es fa la matrícula.

 

PROCÉS PER A ALUMNAT DE CONTINUÏTAT

Presentació de sol·licituds del 12 al 18 d’abril de 2023

  1. L’alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant el quart curs de l’ESO en un centre ordinari, està cursant o ha cursat el GESO en el curs actual en un centre de formació d’adults o està escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a quart d’ESO. També pot participar-hi l’alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant el primer curs de batxillerat.
  2. L’alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o de formació professional bàsica. Per aquesta via també pot participar l’alumnat que ha superat o està cursant un cicle formatiu de grau bàsic.
  3. L’alumnat que ha cursat o està cursant en el moment de presentar la sol·licitud el Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà, ha superat o està inscrit a la prova d’accés (inclòs si n’està exempt) o té altres requisits d’accés (PFI) i que durant l’any de presentació de la sol·licitud compleix, com a màxim, 18 anys.

Per a aquest procés només es pot demanar places per al primer curs.

PROCÉS PER A ALUMNAT SENSE CONTINÜITAT

Presentació de sol·licituds del 9 al 15 de maig de 2023

  1. Per qui ja té títol de l’ESO, o està cursant 4t d’ESO, però no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat o NO ha estat admès. 
  2. Per qui ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica, que NO ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat o que no ha estat admès. 
  3. Per qui ha cursat o està cursant el Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà, ha superat o està inscrit a la prova d’accés (inclòs si n’està exempt) o té altres requisits d’accés i és major de 18 anys; també els menors de 18 anys, o que compleixen els 18 anys durant l’any en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat o NO ha estat admès. 
  4. L’alumnat no esmentat en els apartats anteriors que té els requisits acadèmics d’accés que estableix la normativa corresponent, però que no reuneix les condicions establertes presentar la sol·licitud al procés amb continuïtat d’escolarització. 

En tots els casos, per desfer situacions d’empat, s’aplica el resultat del sorteig. Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de manera proporcional