Procés de preinscripció Cicles Formatius de Grau Mitjà

2024-2025

Matrícula Cicles Formatius de Grau Mitjà

 

Dates de matriculació

Un cop s’ha publicat la llista final d’alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.

 

L’alumnat admès haurà de realitzar la matrícula a la plaça assignada dins del període establert.

MATRICULACIÓ DE TOT L’ALUMNAT

DEL 17 AL 22 DE JULIOL 2024

 

La matrícula al nostre centre  es realitzarà de FORMA PRESENCIAL a la secretaria de l’escola.       

El centre enviarà a tot l’alumnat admès al correu electrònic que va facilitar a la preinscripció, les instruccions necessàries per a la seva formalització durant el període de matrícula.         

Documentació

El centre enviarà a tot l’alumnat admès al correu electrònic que va facilitar a la preinscripció, les instruccions necessàries per a la seva formalització durant el període de matrícula.

Documentació a presentar en original i fotocopia

  • DNI de l’alumne/a – cara i dors-
  • DNI pare/mare/tutor/a – cara i dors-.  (Només si l’alumne es menor)
  • FOTOGRAFIA original i recent de mida carnet. (No pot ser fotocòpia)
  • Targeta de TIS
  • Títol acadèmic o resguard del tràmit del títol o certificat de notes amb la mitjana, que t’ha   donat l’accés. Important SIGNAT o  SEGELLAT per l’entitat emissora. 

Documents que cal portar ja impresos i degudament emplenats i signats (descarregar web)

S’ha de realitzar aquest tràmit presencialment al centre i sempre amb cita prèvia. (Enllaç al correu que rebreu des de secretaria)

L’alumnat que NO tingui la majoria d’edat durant l’any en curs, hauran de venir acompanyats del pare, mare o tutor/a, indicats a la preinscripció.

Si no es pogués realitzar personalment la matrícula, s’haurà d’autoritzar a una persona adulta la realització del tràmit mitjançant la signatura d’aquest document.