Procés de preinscripció Cicles Formatius de Grau Mitjà

2022-2023

Matrícula Cicles Formatius de Grau Mitjà

 

Dates de matriculació

L’alumnat admès a les llistes definitives haurà de realitzar la matrícula a la plaça assignada dins del període establert:

DE L’11 AL 15 DE JULIOL DE 2022: MATRICULACIÓ DE L’ALUMNAT AMB CONTINUÏTAT D’ESCOLARITZACIÓ

Un cop s’ha publicat la llista final d’alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.

DEL 18 AL 22 DE JULIOL DE 2022: MATRICULACIÓ DE L’ALUMNAT SENSE CONTINUÏTAT D’ESCOLARITZACIÓ

Un cop s’ha publicat la llista final d’alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.         

La matrícula es realitzarà DE FORMA PRESENCIAL a l’escola.                

Documentació

El centre enviarà a tot l’alumnat admès al correu electrònic que va facilitar a la preinscripció, les instruccions necessàries per a la seva formalització durant el període de matrícula.

Documentació a presentar en original i fotocopia

  • DNI de l’alumne/a – cara i dors-
  • DNI pare/mare/tutor/a – cara i dors-.  (Només si l’alumne es menor)
  • FOTOGRAFIA original i recent de mida carnet. (No pot ser fotocòpia)
  • Targeta de TIS
  • Títol acadèmic o resguard del tràmit del títol o certificat de notes amb la mitjana, que t’ha   donat l’accés. Important SIGNAT o  SEGELLAT per l’entitat emissora. 

Documents que cal portar ja impresos i degudament emplenats i signats (descarregar web)

S’ha de realitzar aquest tràmit presencialment al centre i sempre amb cita prèvia.

L’alumnat que NO tingui la majoria d’edat durant l’any en curs, hauran de venir acompanyats del pare, mare o tutor/a, indicats a la preinscripció.

Si no es pogués realitzar personalment la matrícula, s’haurà d’autoritzar a una persona adulta la realització del tràmit mitjançant la signatura d’aquest document.